Aktuálně

 

Místa a termíny prodeje povolenek 2017

Místo prodeje: Brno, Kamenná 2 (vchod z ulice Vídeňská 10)

Leden: 2.1. Pondělí: 10:00 – 13:00
  3.1. Úterý: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:30
5.1. Čtvrtek: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:30
9.1. Pondělí: 10:00 – 13:00
10.1. Úterý: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:30
12.1. Čtvrtek: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:30
 17.1. Úterý: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:30
 19.1. Čtvrtek: 10:00 – 13:00
 24.1. Úterý: 10:00 – 13:00
 26.1. Čtvrtek: 14:00 – 16:30
Únor: 2.2. Čtvrtek: 10:00 – 12:00
7.2. Úterý: 14:00 – 16:30
 9.2. Čtvrtek: 10:00 – 12:00
 21.2. Úterý: 14:00 – 16:30
 28.2. Úterý: 14:00 – 16:30
Březen:  7.3. Úterý: 10:00 – 12:00
9.3. Čtvrtek: 14:00 – 16:30
21.3. Úterý: 10:00 – 12:00
23.3. Čtvrtek 14:00 – 16:30
30.3. Čtvrtek: 14:00 – 16:30
Duben:   3.4. Úterý: 10:00 – 12:00
27.4. Čtvrtek: 14:00 – 16:30
Květen: 18.5. Čtvrtek: 10:00 – 12:00
Červen: 5.6. Pondělí: 14:00 – 15:00
26.6. Pondělí: 14:00 – 15:00
Září: 4.9. Pondělí: 14:00 – 15:00
Říjen: 2.10. Pondělí: 14:00 – 15:00

V měsících červenec, srpen, listopad a prosinec se prodej povolenek nekoná.

Pro vydání povolenky na rok 2017 je nezbytné předložit:

 • Členský průkaz MRS v případě výměny čl. průkazu aktuální fotografii 3x4cm.
 • Platný rybářský lístek.
 • Studenti předloží potvrzení o studiu, držitelé průkazu ZTP a ZTTP průkaz, invalidní důchodci potvrzení z pošty.
 • Řádně vyplněnou „Žádanku o povolenku a registraci člena“ (vyplněnou čitelně hůlkovým písmem!!!).
 • Doklad o zaplacení příslušných částek.

Pobočný spolek upozorňuje, že v roce 2017 končí velkému počtu  členů platnost členských průkazů.  Jedná se o průkazy, které jsou úplně zaplněny členskými známkami, to je ve všech políčkách. Ti, kterých se to týká, musí k výměně bezpodmínečně předložit svoji aktuální fotografii 3×4 cm, ne starší než 1 rok. Fotografie z neplatného průkazu nemůže být pro výměnu přijata!!!  Dodržením tohoto upozornění  ušetří každý nejen svůj čas, ale  hlavně přispěje k plynulosti a rychlosti výměny členských průkazů.

Nedodržení termínu splatnosti členství

V případě nedodržení termínu splatnosti členství (členského příspěvku) do konce měsíce února pozbývá člen automaticky členství v MRS z.s. (přestává být členem).

Obnova zrušeného členství pro bývalé členy

Pokud bude mít bývalý člen zájem o obnovu zrušeného členství v MRS z.s. je jeho povinností zaplatit nové zápisné ve výši 1000Kč,- Kč. Povinnost je platná pro zájemce ve věku 16 roků a výše. Mládež do 15 roků zápisné neplatí.

Ověření kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku

přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na Kamenné ulici 2, v sobotu dne 25.3.2017.

 • Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat:
 • A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři odpovědi. Zakřížkování správných odpovědí uváděli zkoušení do protokolu. Úspěšný výsledek zkoušky byl podmíněn nejméně osmi správně zodpověděnými otázkami u každého tématu.
 • Zkušební otázky byly vybrány z testu vypracovaného MRS,o.s. koncepčně v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb.
 • Všichni zkoušení vyhověli podmínkám zkoušky a obdrželi osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.

Přihlášky na školení v roce 2018

k získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku zájemců ve věku od 16 roků a výše bude přijímat Pobočný spolek, Kamenná 2, od 1. září 2017 do konce února 2018 v kanceláři Pobočného spolku Brno 1, Kamenná 2. Formuláře přihlášek jsou k dispozici v kanceláři při výdeji povolenek nebo ke stažení zde. Vyplněné přihlášky je možno doručit osobně, vhozením do poštovní schránky na dveřích kanceláře, poštou nebo e-mailem. Školení se uskuteční v březnu 2018, přesný termín včas oznáme přihlášeným písemně. Jednorázový poplatek za školení činí 300,-Kč. Pro vyplnění elektronické přihlášky přejděte na stránku „Přihláška“

Výroční schůze delegátů z MS PS-Brno 1

se konala v sobotu dne 18.3.2017 v jídelně DOMOVA MLÁDEŽE, Havlenova 16, Brno.

 • Účast byla 90,7%. Na schůzi byly zastoupeny všechny MS.
 • Výroční schůze byla schopna se usnášet. Jednotlivé body programu uvedené na pozvánce byly dodrženy.
 • Proběhly volby sedmičlenného výboru a tříčlenné komise KRK.
 • Zápis ze schůze je členům PS k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři PS.

Přestupky členů v roce 2016.

V uplynulém roce 2016 zjistila rybářská stráž u několika členů naši PS porušení obecně závazných právních předpisů o rybářství, zákona 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., jakož i Bližších podmínek výkonu rybářského práva, stanovených v povolence k lovu (porušení §6 odst.3 Stanov MRS,o.s.). Druhy zjištěných přestupků:

 • Lov na více prutů
 • Lov po stanovené denní době lovu
 • Nedopsání počtu a váhy přisvojených ulovených ryb
 • Vyhrazování místa lovu
 • Lov v místě zákazu lovu ryb
 • Nezapsané ulovené ryby
 • Ulovení, usmrcení a ponechání si dvou kusů kapra obecného

U některých kontrolovaných členů bylo rybářskou stráži zjištěno více druhů přestupků současně. Se všemi členy, kteří se porušení obecně závazných právních předpisů o rybářství dopustili, bylo vedeno řádné kárné řízení a všem bylo uloženo kárné opatření, většinou dočasné odnětí povolenky k rybolovu.

Pracovní brigády pro členy Pobočného spolku Brno 1 v roce 2017

Pracovní brigády pro členy Pobočného spolku Brno 1 budou na revíru Svratka 3  o sobotách v měsících  červen 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. a v září 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., vždy od 7.00 hodin.  Sraz účastníků brigády  bude vždy u splavu „Favorit“ (naproti benzínové pumpy „ESSO“).   Brigády na revíru Bobrava 1 budou o sobotách 6.5., 22.5., 9.9., vždy od 8:00 hodin.  Sraz brigádníků bude vždy u Radostického mlýna.

Pracovní povinnost člena PS Brno 1 je 10 hodin za rok.

Osvobozeni od pracovní povinnosti v rozsahu 10 hodin ročně jsou ženy; mládež do 15ti let;  dárci krve, kteří prokáží alespoň jeden odběr krve v roce na který žádají osvobození;  senioři od 61let věku;  plně invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP nebo ZTTP.  Dovršení uvedených věkových limitů se uznává od kalendářního roku, ve kterém je stanovený věk dovršen (např.: věk 61 let dovrší 30.9.2016, tzn. za rok 2016 je osvobozen; věk 15 let dovrší 30.10.2016, tzn. v roce 2016 končí osvobození – od roku 2017 má pracovní povinnost).

Za nesplnění stanovené pracovní povinnosti, poskytne člen náhradu v penězích, a to ve výši 50,-Kč za každou neodpracovanou hodinu (výše náhrady schválena VII. Sjezdem MRS,z.s.).

Náhrada v penězích se platí za nesplnění pracovní povinnosti v předchozím roce toho, na který si člen kupuje povolenku (např.: Při koupi povolenky na rok 2017, náhradu platí za nesplnění pracovní povinnosti v roce 2016).
Člen, který v roce 2016 neměl povolenku, nemusí pracovní povinnost za rok 2016 vykazovat. O případném výjimečném zproštění pracovní povinnosti nebo změně jejího rozsahu rozhoduje výbor Pobočného spolku.

Pro rok 2017 jsou za členství, povolenky, za nesplněnou pracovní povinnost (brigádu) stanoveny částky v Kč:

2017

Členství
+
Stanovy

Povolenka
MP + BP

Povolenka
PS+BP

Celorep.
MP+BP

Celorep.
PS+BP

Manipul.
poplatek

Brigáda
Člen nad 18 roků
450
950
1000
3150
3250
500

ZTP, ZTP/P

450
500
500
3150
3250

Studenti
16 – 26 roků

450
500
500
3150
3250
500

Mládež
8 – 15 roků

200
300
300

DŮLEŽITÉ, NEPŘEHLÉDNĚTE!

Při placení stanovených finančních částek uveďte do platebního dokladu jako variabilní symbol svoje členské číslo. Číslo uveďte bez písmene. Např. člen s členským číslem A-0123 uvede V.symbol 0123, člen s členským číslem R-1567 uvede V.symbol 1567, atp. Toto opatření je nezbytné k usnadnění jednoznačné identifikace platícího člena a jako prevence proti výskytu případných konfliktů.

Pobočný spolek důrazně  vyzývá každého člena, který zaplatí členství a povolenku, aby bezprostředně při výdeji tj. přímo na místě výdeje, zkontroloval vylepení členské známky v členském průkazu a známky/povolenky na povolence k lovu.

V případech úhrad poplatků za členství a ostatních poplatků stanovených k pořízení povolenky složenkami prostřednictvím sběrných boxů bankovních domů (tj. plátce si sám potvrzuje kontrolní ústřižek o zaplacení) nebo jinými bezhotovostními platebními příkazy z účtu plátce, budou platby považované za uskutečněné až po obdržení výpisu z účtu Pobočného spolku s připsanými příslušnými částkami.

V písemném nebo e-mailovém oznamování jakýchkoliv změn

osobních dat člena (nejčastěji změna adresy), je nezbytné vždy, kromě celého jména, uvádět členské číslo a datum narození.

Pobočný spolek naléhavě vyzývá členy, kteří na rok 2017 zaplatí pouze členství,

tzn. nebudou si kupovat povolenku, aby doklad o zaplacení členství předložili Pobočnému spolku k zaevidování platby nejpozději poslední úřední den Pobočného spolku v říjnu, tj. 2. října 2017. Předejdou tak automatickému vyřazení z řádné evidence.

Pobočný spolek pořádá každoročně

od listopadu školení mládeže a v březnu školení dospělých k získání 1.rybářského lístku.
Další podrobnosti týkající se přihlašování na školení, termínů apod. jsou aktuálně zveřejňovány v příslušných sekcích na těchto webových stránkách a informační tabuli a na přihlášce ke školení.

Další časově aktuální informace

budou zveřejňovány v průběhu roku na informační tabuli
a na těchto webových stránkách.

V případě nedodržení termínu splatnosti členství (členského příspěvku) do konce měsíce února

pozbývá člen automaticky členství v MRS,z.s. (přestává být členem).
Pokud bude mít bývalý člen zájem o obnovu zrušeného členství, je jeho povinností zaplatit nové zápisné ve výši 1000,- Kč. Povinnost je platná pro zájemce ve věku 16 roků a výše. Mládež do 15 roků zápisné neplatí.

Ostatní informace

jsou uvedeny v „Bližších podmínkách výkonu rybářského práva a soupisu revírů“ platných od 1.1.2016  a na „Povolence k lovu, evidence docházek a úlovků na revírech…“.

Jedna ze základních povinností člena

je odevzdání řádně vyplněné „Povolenky k lovu, evidence docházek
a úlovků na revírech.…“
včetně „Sumáře úlovků a docházek….“ Pobočnému spolku nejpozději 15. dnů po skončení platnosti povolenky. V případě ročních povolenek je lhůta pro vrácení nejpozději 15.ledna následujícího roku po skončení platnosti povolenky.

Novinky

VYHLEDÁVÁNÍ
Září 2017
Po Út St Čt So Ne
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Celkem nás navštívilo: